รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วิสูจน์ ปั่นกําจร (sood)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 18
อีเมล์ : a0975369592@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ZIGLON CORP.
ตำแหน่ง : CNC VERTICAL ENGINEER
ที่อยู่ที่ทำงาน

: TAICHUNG TAIWAN(R.O.C)

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มี.ค. 2557,22:45 น.   หมายเลขไอพี : 111.253.65.82


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล