โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนและแบบลงทะเบียนออนไลน์ 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563 ม.2
ตารางเรียนและแบบลงทะเบียนออนไลน์   18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563  
 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันจันทร์  ที่ 18 พ.ค. 2563
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.
 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.
 
 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 19 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพุธ  ที่ 20 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาสังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา เทคโนโลยี ว22103  เวลา 12.30-14.30 น.

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาภาษาไทย  ท22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 09.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ประวัติศาสตร์ ส22102 เวลา 12.30-13.30 น.
 

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันศุกร์ ที่ 22 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น. 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สุขศึกษา พ22101  เวลา 12.30-13.30 น. สัปดาห์ที่   2      ม.2  แบบลงทะเบียน                                                                       
วันจันทร์  ที่ 25 พ.ค. 2563                                                                                       
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.


 
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 26 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพุธ  ที่ 27 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาสังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา เทคโนโลยี ว22103  เวลา 12.30-14.30 น.

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาภาษาไทย  ท22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 09.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ประวัติศาสตร์ ส22102 เวลา 12.30-13.30 น.
 

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น. 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สุขศึกษา พ22101  เวลา 12.30-13.30 น.
 สัปดาห์ที่   3      ม.2  แบบลงทะเบียน                                                                       
วันจันทร์  ที่ 1 มิ.ย. 2563                                                                                       
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.


 
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 2 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพุธ  ที่ 3 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาสังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา เทคโนโลยี ว22103  เวลา 12.30-14.30 น.

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาภาษาไทย  ท22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 09.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ประวัติศาสตร์ ส22102 เวลา 12.30-13.30 น.
 

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันศุกร์ ที่ 5 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น. 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สุขศึกษา พ22101  เวลา 12.30-13.30 น. สัปดาห์ที่   4      ม.2  แบบลงทะเบียน                                                                       
วันจันทร์  ที่ 8 มิ.ย. 2563                                                                                       
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.


 
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 9 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพุธ  ที่ 10 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาสังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา เทคโนโลยี ว22103  เวลา 12.30-14.30 น.

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาภาษาไทย  ท22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 09.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ประวัติศาสตร์ ส22102 เวลา 12.30-13.30 น.
 

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น. 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สุขศึกษา พ22101  เวลา 12.30-13.30 น.
 สัปดาห์ที่   5      ม.2  แบบลงทะเบียน                                                                       
วันจันทร์  ที่ 15 มิ.ย. 2563                                                                                       
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.


 
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 16 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพุธ  ที่ 17 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาสังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา เทคโนโลยี ว22103  เวลา 12.30-14.30 น.

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาภาษาไทย  ท22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 09.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ประวัติศาสตร์ ส22102 เวลา 12.30-13.30 น.
 

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น. 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สุขศึกษา พ22101  เวลา 12.30-13.30 น.
 สัปดาห์ที่   5      ม.2  แบบลงทะเบียน                                                                       
วันจันทร์  ที่ 22 มิ.ย. 2563                                                                                       
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.


 
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 23 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพุธ  ที่ 24 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาสังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา เทคโนโลยี ว22103  เวลา 12.30-14.30 น.

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชาภาษาไทย  ท22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 09.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ประวัติศาสตร์ ส22102 เวลา 12.30-13.30 น.
 

 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันศุกร์ ที่ 26 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 08.30-09.30 น. 
แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาไทย ท22101 เวลา 09.30-10.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สุขศึกษา พ22101  เวลา 12.30-13.30 น.


 สัปดาห์ที่   7      ม.2  แบบลงทะเบียน                                                                       
วันจันทร์  ที่ 29 มิ.ย. 2563                                                                                       
 
แบบลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 
 
 
แบบลงทะเบียน วิชา วิทยาศาสตร์ ว22101 เวลา 10.30-11.30 น.


 
แบบลงทะเบียน วิชา ทัศนศิลป์ ศ22103  เวลา 12.30-13.30 น.


 ม.2  แบบลงทะเบียน 
วันอังคาร  ที่ 30 มิ.ย. 2563

แบบลงทะเบียน วิชา ภาษาอังกฤษ อ22101คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 08.30-09.30 น.

 

แบบลงทะเบียน วิชา คณิตศาสตร์ ค22101 เวลา 09.30-10.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา สังคมฯ ส22101 เวลา 10.30-11.30 น.
 

 
แบบลงทะเบียน วิชา ดนตรี ศ22104  เวลา 12.30-13.30 น.


 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,22:03   อ่าน 4120 ครั้ง