โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2516  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนนครสวรรค์  มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  30  คน  อาศัยเรียนที่วัดส้มเสี้ยว  มีนายวิจารณ์ ภักดีรัตน์ เป็นผู้ประสานงานเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระหว่างที่กำลังหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนนั้น  พระครูนิยุติธรรมศาสตร์ (แกร  ฐาปโน)  เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย       ได้รับบริจาคที่ดินจากนายซ้อน  นางเพิ้ง  ปลิวมา และนายฉลอม นางล้วน  ปลิวมา  จำนวน  35  ไร่  และพระครูนิยุติธรรมศาสตร์  ได้ยกให้เป็นสมบัติของกรมสามัญศึกษาเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบรรพตพิสัย ทางเข้าโรงเรียนได้รับการบริจาคที่ดินจากนายวิรัตน์ นางเพทาย ปัทมาลัย  นายสุพจน์  นางจันทร์  อารีวงษ์  และครูสุทธิ  นางบุญช่วย  สุทธิศิลป์  เป็นถนนกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร  เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางสะดวกไม่ต้องอ้อมไปตามทางหลวงเดิม

        ปีการศึกษา  2517  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนนครสวรรค์  สาขาอำเภอบรรพตพิสัย  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  มีนายวิจารณ์  ภักดีรัตน์  เป็นครูใหญ่

        ปีการศึกษา 2520  โรงเรียนได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  โดยให้นายสุชาติ  กิตติมานนท์  และครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมไปจัดการเรียนการสอน  ต่อมาตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อ

“โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม”

ปีการศึกษา  2518 - 2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นลำดับ

ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  ได้ทำการเปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลบึงปลาทู  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมอบหมายให้นายคุณ  สุวรรณวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  สาขาบึงปลาทู  และต่อมาได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  ชื่อโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

        ปัจจุบันปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีครูอาจารย์ทั้งสิ้น  44  คน  พนักงานราชการ    2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  8  คน  ลูกจ้างประจำ  4  คน  จำนวนนักเรียน  947  คน