โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ชรินรัตน์ แผงดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชรา ปรีชาชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางอัญชลี บุญยังอนันต์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวปินัชยา นาคจำรูญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ กองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายอนุวัตร พูลเอี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวสมโรจน์ สมณาศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล