โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประพิศ พรมศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายตระการ กล้ากสิกิจ
ครู คศ.3

นางอัญชลี บุญยังอนันต์

นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์
ครู คศ.1

นายมรรคณา คารวะ
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ กองแก้ว

นางสาวกรรณิการ์ โตประเสริฐ