โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

รหัสโรงเรียน          60022001 

ชื่อย่อ                    บ.พ. ชื่อ ENG. BANPHOTPHISAIPHITTAYAKOM

ที่ตั้งสถานศึกษา        เลขที่  415  หมู่ที่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

รหัสไปรษณีย์  60180 โทรศัพท์  05-6279-075 , 05-6279-259 

โทรสาร  05-6279-075

วันที่ตั้ง                     25  เมษายน พ.. 2517           เนื้อที่    :   35  ไร่

ประเภทของโรงเรียน        เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

                        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

Website                  www.bpsn.th.gs/             

Mai                  banpotpisai@hotmail.com

ชื่อผู้บริหาร      นายชัยวัฒน์               โชติวาณี   (จนถึง 30 กันยายน 2553)

                ปัจจุบัน     นายประสิทธิ์      คันซอทอง

รองผู้บริหาร     1.  นายสวัสดิ์             บุญกลิ่นขจร     

                2.  นายวุฒิ        พลตรี               

                3.  นายพงศ์ศักดิ์         ชูแช่ม              

เครื่องหมายประจำโรงเรียน      วิมานลอย หมายถึง จังหวัดนครสวรรค์

ภูเขา หมายถึงอำเภอบรรพตพิสัย

ธงประจำโรงเรียน           สีแสด       หมายถึง ความกล้าหาญ  มีความเด็ดเดี่ยวในตัวเอง

                                สีฟ้า หมายถึง ความเยือกเย็น  มีความรอบคอบในการทำงาน

ปรัชญาของโรงเรียน        โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างเสริมปัญญา ปัญญาเป็นแหล่งพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์

คติพจน์                    ผู้มีปัญญา  เป็นผู้ประเสริฐ

คำขวัญ                    ศึกษา  วินัย  สามัคคี  สร้างสรรค์

ปณิธาน  ..          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพทางการศึกษา

และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์