โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

 

ที่

อาคารสถานที่

สิ่งก่อสร้าง

จำนวน

 

ที่

อาคารสถานที่

สิ่งก่อสร้าง

จำนวน

1

อาคารเรียนแบบ 216

1

หลัง

 

25

ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา

1

ห้อง

2

อาคารเรียนแบบ 216

1

หลัง

 

26

ห้องจริยธรรมศึกษา

1

ห้อง

3

อาคารเรียนแบบ 216

1

หลัง

 

27

ห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

1

ห้อง

4

โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน

3

หลัง

 

28

ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา

1

ห้อง

5

อาคารอเนกประสงค์

1

หลัง

 

29

ห้องดนตรีไทย

1

ห้อง

6

เรือนเพาะชำ

1

หลัง

 

30

ห้องดนตรีสากล

1

ห้อง

7

โรงอาหารชั่วคราว

1

หลัง

 

31

ห้องปฏิบัติการคหกรรม

1

ห้อง

8

ที่ทำการลูกจ้างประจำ

1

หลัง

 

32

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม

1

ห้อง

9

ลานปฏิบัติธรรม

1

แห่ง

 

33

ห้องสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ

4

ห้อง

10

อาคารประชาสัมพันธ์

1

หลัง

 

34

ห้องผู้อำนวยการ

1

ห้อง

11

บ้านพักครู

11

หลัง

 

35