โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธิพร พุ่มเกิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรา ปรีชาชาญ
ครู คศ.3

น.ส.เพชรรัตน์ คลังฤทธิ์
ครู คศ.1

นางวิลาวัลย์ นาคภพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางรัชดา สินจีน
ครู คศ.2

นางสาวปินัชยา นาคจำรูญ
ครู คศ.1

นายสราวุฒิ สาจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวสมโรจน์ สมณาศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ จรรยา
ครูผู้ช่วย

น.ส.ศิรินภา หมั่นเขตร์กรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ นุชประสาท
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาศินี บุญพิทักษ์

นางสาวอาทิตยา ชุ่มแป้น
ครูผู้ช่วย

นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพรพิมล ประสานวงษ์
พนักงานราชการ