โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารณ์ ภักดีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516- พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : สิบตรีสมบัติ แสงทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527- พ.ศ.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร กองแม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529- พ.ศ.2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสม มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533- พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ คำแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535- พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายกอบกิจ ส่งศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537- พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ โชติวาณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544- พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ คันซอทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณ สุวรรณวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556- พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวรรธน์ชัย พิลึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางชรินรัตน์ แผงดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :