โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุรินทร์ บุญมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชาติ นิชเปี่ยม
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรวิมล เข็มพันธ์
ครู คศ.1

นายอนุพงษ์ รักยุติธรรม
ครูผู้ช่วย