โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัญจพร ศิริชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.รัตติกาล คันนาทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์
ครูผู้ช่วย

น.ส.รัชนีกร สิงโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิ์ชัยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ หรรษา

นางสาวศศิชา นาแพง
ครูผู้ช่วย

นายพิรินทร์ รัตนพงษ์
ครูผู้ช่วย