โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ เสืถ่าย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ สุขทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ้งลาวัลย์ แสนหลวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญญา หมวกน่วม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ คำพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมมิกา พงษ์ภมร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงษ์ บุญเพิ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา กลิ่นรอด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล พูลนาค
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :