โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธุมวดี บุรีวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเกรียงไกร คงกรุด
ครู คศ.3