โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้รักวัฒนธรรมไทย

 

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

4.  ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และนันทนาการ