โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายชล เขียวสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางขวัญจิต บุญมาก
ครู คศ.3

นางสาวหนึ่งฤทัย ตั้งถิ่น
ครู คศ.1

นางนภิศ ก้อนทอง
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ไพโรจน์
ครู คศ.1

น.ส.พัชราภา เจริญโพธิ์
ครู คศ.1

นายอำนาจ ทองนิตย์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา สุขทอง
ครู คศ.3