โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชาติ ศิริชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุวัตร พูลเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสุวิชาดา เกษหอม
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุรีรัตน์ หมีภู
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก บุญลี้
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่ม