โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปนแกรมเปลี่ยนสีเส้น 37274
มาตรฐานเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.2 KB 37468
แบบโครงการ ปี 2562 จากงานแผน Word Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 37470
เฉลย ข้อสอบ 30 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 19.78 KB 37534
ตัวอย่างโปรเจค microbit 37909
เล่ม 2 37480
เล่ม 3 37479
แผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 37491
เอกสารเรียนเว็บกับครูวิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 38229
คู่มือการยืมเงินอบรม 37487
แบบฟอร์มเล่มรายงานการปฏิบัติงาน-โครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 159.53 KB 37550
แบบฟอร์มโครงการใหม่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 113.7 KB 37498
4-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 37505
แบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บ.พ. Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 37512
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 37649
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 37829
bike for dad 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 37642
ตัวอย่างทำวารสารหนังสื่อรุ่น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 489.44 KB 37525
ตัวอย่างทำวารสาร1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 37545
SAR ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.03 KB 37543
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.7 KB 37526
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.99 KB 37522
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.43 KB 37523
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.06 KB 37520
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.3 KB 37505
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.36 KB 37521
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.51 KB 37510
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.75 KB 37518
เกียรติบัตรธรรมะ สำหรับเปิดกับ word รุ่นเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 690 KB 37638
เกียรติบัตรธรรมะ Word Document ขนาดไฟล์ 674.67 KB 37655
แผ่นพับ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 761.27 KB 38504
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง วัยใสหัวใจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 37692
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง อุ่นไอในพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 38368
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง บนเส้นทางต่างวิถี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 37806
html Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 38802
แบบฟอร์มรายงานผล รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 158.73 KB 37767
แบบเขียนกิจกรรมปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 67.21 KB 37640
แบบรายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 38134
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 37668
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 37665
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 37702
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.31 KB 40295
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.78 KB 37781
แบบทำ Portfolio Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 38210
บันทึกข้อความนำข้อมูลเข้าเว็บบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.75 KB 37676
เอกสารการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 85.73 KB 37877
แบบฟอร์มสรุปผล 54 Word Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 37710
แบบสรุปผลโครงการปี ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 106.85 KB 38004