ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
pprtfoio 34
โปนแกรมเปลี่ยนสีเส้น 48364
มาตรฐานเขียนโครงการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.2 KB 48557
แบบโครงการ ปี 2562 จากงานแผน Word Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 48409
เฉลย ข้อสอบ 30 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 19.78 KB 48413
>ตัวอย่างโปรเจค microbit 48485
เล่ม 2 48345
เล่ม 3 48412
แผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48390
เอกสารเรียนเว็บกับครูวิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48348
>คู่มือการยืมเงินอบรม 48272
แบบฟอร์มเล่มรายงานการปฏิบัติงาน-โครงการ-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 159.53 KB 48268
แบบฟอร์มโครงการใหม่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 113.7 KB 48264
4-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 48580
แบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บ.พ. Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 48224
ปกรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48394
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 48473
bike for dad 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48222
ตัวอย่างทำวารสารหนังสื่อรุ่น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 489.44 KB 48400
ตัวอย่างทำวารสาร1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 48251
SAR ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.03 KB 48253
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.7 KB 48209
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.99 KB 48415
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.43 KB 48331
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.06 KB 48550
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.3 KB 48578
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.36 KB 48232
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.51 KB 48458
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.75 KB 48300
เกียรติบัตรธรรมะ สำหรับเปิดกับ word รุ่นเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 690 KB 48175
เกียรติบัตรธรรมะ Word Document ขนาดไฟล์ 674.67 KB 48547
แผ่นพับ 56 Word Document ขนาดไฟล์ 761.27 KB 48467
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง วัยใสหัวใจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 48528
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง อุ่นไอในพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 48441
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เรื่อง บนเส้นทางต่างวิถี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 48404
html Word Document ขนาดไฟล์ 245 KB 48326
แบบฟอร์มรายงานผล รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 158.73 KB 48470
แบบเขียนกิจกรรมปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 67.21 KB 48160
แบบรายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 48300
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48197
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48420
เกียรติบัตรระดับภาค กลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48232
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.31 KB 48603
คำพูดพื้นฐานภาษาจีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.78 KB 48243
แบบทำ Portfolio Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48372
บันทึกข้อความนำข้อมูลเข้าเว็บบรรพตพิสัยพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.75 KB 48400
เอกสารการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 85.73 KB 48527
แบบฟอร์มสรุปผล 54 Word Document ขนาดไฟล์ 105.93 KB 48454
แบบสรุปผลโครงการปี ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 106.85 KB 48346